Java Android 根據銀行卡號判斷銀行名稱


現在國內的銀行卡號一般都是16到21位。其中普通借記卡一般是18到21位,信用卡都是16位。

卡號組成


前六位是:發行者標識代碼Issuer Identification Number (IIN)。

中間的位數是:個人賬號標識(從卡號第七位開始)

最後一位位數是校驗位:將卡號前面的數字采用Luhn算法計算出信用卡或者借記卡的最後一位數字。


工具類源碼


工具類代碼很簡單,就不解釋瞭。鑒於銀行經常會推出新卡種,所以此工具類可能存在紕漏。如果需要精確查詢銀行名稱,建議使用接口實時查詢,比如:

https://www.juhe.cn/docs/api/id/197/**
* Created by Administrator on 2017/2/17
* 通過銀行的IIN號 來獲取 銀行名稱
*/
public class BankCardUtil {
//傳入卡號 得到對應銀行名稱
public static String getBankName(String cardNo) {
int index = -1;
//銀行卡號隻能是16到21位,用於判斷銀行名稱的IIN號是前六位
if (cardNo == null || cardNo.length() < 6 || cardNo.length() > 21) {
return "";
}
//6位Bin號
String cardIIN = cardNo.substring(0, 6);
for (int i = 0; i < bankBin.length; i++) {
if (cardIIN.equals(bankBin[i] + "")) {
index = i;
}
}
if (index != -1) {
return bankName[index];
}

return "";
}

//BIN號
private final static int[] bankBin = {102033, 103000, 185720, 303781,
356827, 356828, 356833, 356835, 356837, 356838, 356839, 356840,
356885, 356886, 356887, 356888, 356889, 356890, 370246, 370247,
370248, 370249, 400360, 400937, 400938, 400939, 400940, 400941,
400942, 402658, 402673, 402791, 403361, 403391, 404117, 404157,
404171, 404172, 404173, 404174, 404738, 404739, 405512, 405512,
406252, 406254, 406365, 407405, 409665, 409666, 409667, 409668,
409669, 409670, 409671, 409672, 410062, 412962, 412963, 415599,
421317, 421349, 421393, 421437, 421865, 421869, 421870, 421871,
422160, 422161, 424106, 424107, 424108, 424109, 424110, 424111,
424902, 425862, 427010, 427018, 427019, 427020, 427028, 427029,
427038, 427039, 427062, 427064, 427571, 428911, 431502, 431502,
433666, 433670, 433680, 434061, 434062, 435744, 435745, 436718,
436728, 436738, 436742, 436745, 436748, 436768, 438088, 438125,
438126, 438588, 438589, 438600, 439188, 439225, 439227, 442729,
442730, 451289, 451291, 451804, 451804, 451810, 451810, 453242,
456351, 456418, 458060, 458060, 458071, 458071, 458123, 458124,
468203, 472067, 472068, 479228, 479229, 481699, 486466, 486493,
486494, 486497, 487013, 489592, 489734, 489735, 489736, 491020,
491020, 491031, 491032, 491040, 493427, 493878, 498451, 504923,
510529, 512315, 512316, 512411, 512412, 512425, 512431, 512466,
512695, 512732, 514906, 514957, 514958, 517636, 518212, 518364,
518378, 518379, 518474, 518475, 518476, 518710, 518718, 519412,
519498, 520082, 520108, 520131, 520152, 520169, 520194, 520382,
521899, 522153, 523036, 524011, 524047, 524070, 524091, 524094,
524864, 524865, 525498, 525745, 525746, 526410, 526855, 527414,
528020, 528931, 528948, 530970, 530980, 530980, 530990, 532420,
532430, 532450, 532458, 535910, 535910, 535918, 537830, 540297,
540838, 541068, 541709, 543159, 544033, 545619, 545623, 545947,
547628, 547648, 547766, 547766, 548259, 548844, 552245, 552288,
552534, 552587, 552599, 552742, 552794, 552801, 552853, 553131,
553242, 556610, 556617, 558360, 558730, 558808, 558809, 558868,
558868, 558894, 558895, 558916, 566666, 584016, 601100, 601101,
601121, 601122, 601123, 601124, 601125, 601126, 601127, 601128,
601131, 601136, 601137, 601138, 601140, 601142, 601143, 601144,
601145, 601146, 601147, 601148, 601149, 601174, 601177, 601178,
601179, 601186, 601187, 601188, 601189, 601382, 601382, 601428,
601428, 601428, 601428, 602907, 602907, 602969, 602969, 603128,
603128, 603367, 603367, 603445, 603445, 603506, 603506, 603601,
603601, 603601, 603601, 603601, 603601, 603602, 603602, 603694,
603694, 603708, 603708, 621021, 621201, 621977, 621977, 622126,
622126, 622127, 622127, 622127, 622127, 622128, 622128, 622129,
622129, 622131, 622131, 622132, 622132, 622133, 622133, 622134,
622134, 622135, 622135, 622136, 622136, 622137, 622137, 622138,
622138, 622139, 622139, 622140, 622140, 622141, 622141, 622143,
622143, 622146, 622146, 622147, 622147, 622148, 622148, 622149,
622149, 622150, 622150, 622151, 622151, 622152, 622152, 622153,
622153, 622154, 622154, 622155, 622155, 622156, 622156, 622165,
622165, 622166, 622166, 622168, 622168, 622169, 622169, 622178,
622178, 622179, 622179, 622184, 622184, 622188, 622188, 622199,
622199, 622200, 622200, 622202, 622202, 622203, 622203, 622208,
622208, 622210, 622210, 622211, 622211, 622212, 622212, 622213,
622213, 622214, 622214, 622215, 622215, 622220, 622220, 622225,
622225, 622230, 622230, 622235, 622235, 622240, 622240, 622245,
622245, 622250, 622250, 622251, 622251, 622252, 622252, 622253,
622253, 622254, 622254, 622258, 622258, 622259, 622259, 622260,
622260, 622261, 622261, 622280, 622280, 622291, 622291, 622292,
622292, 622301, 622301, 622302, 622302, 622303, 622303, 622305,
622305, 622307, 622307, 622308, 622308, 622310, 622310, 622311,
622311, 622312, 622312, 622316, 622316, 622318, 622318, 622319,
622319, 622321, 622321, 622322, 622322, 622323, 622323, 622324,
622324, 622325, 622325, 622327, 622327, 622328, 622328, 622329,
622329, 622331, 622331, 622332, 622332, 622333, 622333, 622335,
622335, 622336, 622336, 622337, 622337, 622338, 622338, 622339,
622339, 622340, 622340, 622341, 622341, 622342, 622342, 622343,
622343, 622345, 622345, 622346, 622346, 622347, 622347, 622348,
622348, 622349, 622349, 622350, 622350, 622351, 622351, 622352,
622352, 622353, 622353, 622355, 622355, 622358, 622358, 622359,
622359, 622360, 622360, 622361, 622361, 622362, 622362, 622363,
622363, 622365, 622365, 622366, 622366, 622367, 622367, 622368,
622368, 622369, 622369, 622370, 622370, 622371, 622371, 622373,
622373, 622375, 622375, 622376, 622376, 622377, 622377, 622378,
622378, 622379, 622379, 622382, 622382, 622383, 622383, 622384,
622384, 622385, 622385, 622386, 622386, 622387, 622387, 622388,
622388, 622389, 622389, 622391, 622391, 622392, 622392, 622393,
622393, 622394, 622394, 622395, 622395, 622396, 622396, 622397,
622397, 622398, 622399, 622399, 622400, 622400, 622406, 622406,
622407, 622407, 622411, 622411, 622412, 622412, 622413, 622413,
622415, 622415, 622418, 622418, 622420, 622420, 622421, 622421,
622422, 622422, 622423, 622423, 622425, 622425, 622426, 622426,
622427, 622427, 622428, 622428, 622429, 622429, 622432, 622432,
622434, 622434, 622435, 622435, 622436, 622436, 622439, 622439,
622440, 622440, 622441, 622441, 622442, 622442, 622443, 622443,
622447, 622447, 622448, 622448, 622449, 622449, 622450, 622450,
622451, 622451, 622452, 622452, 622453, 622453, 622456, 622456,
622459, 622459, 622462, 622462, 622463, 622463, 622466, 622466,
622467, 622467, 622468, 622468, 622470, 622470, 622471, 622471,
622472, 622472, 622476, 622476, 622477, 622477, 622478, 622478,
622481, 622481, 622485, 622485, 622486, 622486, 622487, 622487,
622487, 622487, 622488, 622488, 622489, 622489, 622490, 622490,
622490, 622490, 622491, 622491, 622491, 622491, 622492, 622492,
622492, 622492, 622493, 622493, 622495, 622495, 622496, 622496,
622498, 622498, 622499, 622499, 622500, 622500, 622506, 622506,
622509, 622509, 622510, 622510, 622516, 622516, 622517, 622517,
622518, 622518, 622519, 622519, 622521, 622521, 622522, 622522,
622523, 622523, 622525, 622525, 622526, 622526, 622538, 622538,
622546, 622546, 622547, 622547, 622548, 622548, 622549, 622549,
622550, 622550, 622561, 622561, 622562, 622562, 622563, 622563,
622575, 622575, 622576, 622576, 622577, 622577, 622578, 622578,
622579, 622579, 622580, 622580, 622581, 622581, 622582, 622582,
622588, 622588, 622598, 622598, 622600, 622600, 622601, 622601,
622602, 622602, 622603, 622603, 622615, 622615, 622617, 622617,
622619, 622619, 622622, 622622, 622630, 622630, 622631, 622631,
622632, 622632, 622633, 622633, 622650, 622650, 622655, 622655,
622658, 622658, 622660, 622660, 622678, 622678, 622679, 622679,
622680, 622680, 622681, 622681, 622682, 622682, 622684, 622684,
622688, 622688, 622689, 622689, 622690, 622690, 622691, 622691,
622692, 622692, 622696, 622696, 622698, 622698, 622700, 622700,
622725, 622725, 622728, 622728, 622750, 622750, 622751, 622751,
622752, 622752, 622753, 622753, 622754, 622755, 622755, 622756,
622756, 622757, 622757, 622758, 622758, 622759, 622759, 622760,
622760, 622761, 622761, 622762, 622762, 622763, 622763, 622770,
622770, 622777, 622777, 622821, 622821, 622822, 622822, 622823,
622823, 622824, 622824, 622825, 622825, 622826, 622826, 622827,
622836, 622836, 622837, 622837, 622840, 622840, 622841, 622842,
622843, 622844, 622844, 622845, 622845, 622846, 622846, 622847,
622847, 622848, 622848, 622849, 622855, 622855, 622856, 622856,
622857, 622857, 622858, 622858, 622859, 622859, 622860, 622860,
622861, 622861, 622864, 622864, 622865, 622865, 622866, 622866,
622867, 622867, 622869, 622869, 622870, 622870, 622871, 622871,
622877, 622877, 622878, 622878, 622879, 622879, 622880, 622880,
622881, 622881, 622882, 622882, 622884, 622884, 622885, 622885,
622886, 622886, 622891, 622891, 622892, 622892, 622893, 622893,
622895, 622895, 622897, 622897, 622898, 622898, 622900, 622900,
622901, 622901, 622908, 622908, 622909, 622909, 622940, 622982,
628218, 628288, 628366, 628368, 650600, 650600, 650700, 650700,
650800, 650800, 650900, 650900, 682900, 682900, 683970, 683970,
685800, 685800, 685800, 685800, 685800, 685800, 690755, 690755,
690755, 690755, 694301, 694301, 695800, 695800, 843010, 843010,
843360, 843360, 843420, 843420, 843610, 843610, 843730, 843730,
843800, 843800, 843850, 843850, 843900, 843900, 870000, 870000,
870100, 870100, 870300, 870300, 870400, 870400, 870500, 870500,
888000, 888000, 940056, 955880, 955881, 955882, 955888, 984301,
998800};

//"發卡行.卡種名稱",
private static final String[] bankName = {"廣東發展銀行.廣發理財通", "農業銀行.金穗借記卡",
"昆明農聯社.金碧卡", "中國光大銀行.陽光愛心卡", "上海銀行.雙幣種申卡貸記卡個人金卡",
"上海銀行.雙幣種申卡貸記卡個人普卡", "中國銀行.中銀JCB卡金卡", "中國銀行.中銀JCB卡普卡",
"中國光大銀行.陽光商旅信用卡", "中國光大銀行.陽光商旅信用卡", "中國光大銀行.陽光商旅信用卡",
"中國光大銀行.陽光商旅信用卡", "招商銀行.招商銀行銀行信用卡", "招商銀行.招商銀行銀行信用卡",
"招商銀行.招商銀行銀行信用卡", "招商銀行.招商銀行銀行信用卡", "招商銀行.招商銀行銀行信用卡",
"招商銀行.招商銀行銀行信用卡", "工商銀行.牡丹運通卡金卡", "工商銀行.牡丹運通卡普通卡",
"中國工商銀行.牡丹運通卡金卡", "中國工商銀行.牡丹運通卡金卡", "中信實業銀行.中信貸記卡",
"中國銀行.長城國際卡(美元卡)-商務普卡", "中國銀行.長城國際卡(美元卡)-商務金卡",
"中國銀行.長城國際卡(港幣卡)-商務普卡", "中國銀行.長城國際卡(港幣卡)-商務金卡",
"中國銀行.長城國際卡(美元卡)-個人普卡", "中國銀行.長城國際卡(美元卡)-個人金卡", "招商銀行.兩地一卡通",
"上海銀行.申卡貸記卡", "工商銀行.國際借記卡", "農業銀行.金穗貸記卡", "中信實業銀行.中信貸記卡",
"農業銀行.金穗貸記卡", "中信實業銀行.中信貸記卡", "中信實業銀行.中信貸記卡", "中信實業銀行.中信貸記卡",
"中信實業銀行.中信貸記卡", "中信實業銀行.中信貸記卡", "上海浦東發展銀行.上海浦東發展銀行信用卡VISA普通卡",
"上海浦東發展銀行.上海浦東發展銀行信用卡VISA金卡", "交通銀行.太平洋互連卡", "交通銀行.太平洋互連卡",
"中國光大銀行.陽光信用卡", "中國光大銀行.陽光信用卡", "廣東發展銀行.廣發VISA信用卡", "民生銀行.民生貸記卡",
"中國銀行.中銀威士信用卡員工普卡", "中國銀行.中銀威士信用卡個人普卡", "中國銀行.中銀威士信用卡員工金卡",
"中國銀行.中銀威士信用卡個人金卡", "中國銀行.中銀威士信用卡員工白金卡", "中國銀行.中銀威士信用卡個人白金卡",
"中國銀行.中銀威士信用卡商務白金卡", "中國銀行.長城公務卡", "招商銀行銀行.招商銀行銀行國際卡",
"深圳發展銀行.發展借記卡", "深圳發展銀行.發展借記卡", "民生銀行.民生借記卡", "北京銀行.京卡雙幣種國際借記卡",
"建設銀行.樂當傢銀卡VISA", "民生銀行.民生國際卡", "中信實業銀行.中信國際借記卡", "民生銀行.民生國際卡",
"民生銀行.民生貸記卡", "民生銀行.民生貸記卡", "民生銀行.民生貸記卡", "北京銀行.京卡貴賓金卡",
"北京銀行.京卡貴賓白金卡", "中國銀行.長城人民幣信用卡-個人金卡", "中國銀行.長城人民幣信用卡-員工金卡",
"中國銀行.長城人民幣信用卡-個人普卡", "中國銀行.長城人民幣信用卡-員工普卡", "中國銀行.長城人民幣信用卡-單位普卡",
"中國銀行.長城人民幣信用卡-單位金卡", "中國銀行.長城國際卡(美元卡)-白金卡", "中國光大銀行.陽光商旅信用卡",
"工商銀行.牡丹VISA信用卡", "工商銀行.牡丹VISA信用卡", "工商銀行.牡丹VISA信用卡",
"工商銀行.牡丹VISA信用卡", "工商銀行.國際借記卡", "工商銀行.牡丹VISA信用卡", "工商銀行.國際借記卡",
"工商銀行.牡丹VISA信用卡", "工商銀行.牡丹VISA信用卡", "工商銀行.牡丹VISA信用卡",
"中國民生銀行.民生國際借記卡", "廣東發展銀行.廣發信用卡", "華夏.華夏卡", "華夏.華夏卡",
"中信實業銀行.中信貸記卡", "中信實業銀行.中信借記卡", "中信實業銀行.中信借記卡", "建設銀行.樂當傢金卡VISA",
"建設銀行.樂當傢白金卡VISA", "深圳發展銀行.沃爾瑪百分卡", "深圳發展銀行.沃爾瑪百分卡",
"建設銀行.龍卡貸記卡公司卡金卡VISA", "建設銀行.龍卡普通卡VISA", "建設銀行.龍卡貸記卡公司卡普通卡VISA",
"建設銀行.龍卡儲蓄卡", "建設銀行.龍卡國際普通卡VISA", "建設銀行.龍卡國際金卡VISA",
"廣東發展銀行.廣發信用卡", "中國銀行.中銀奧運信用卡個人卡", "工商銀行.牡丹VISA信用卡",
"中國工商銀行.牡丹VISA白金卡", "興業銀行.興業智能卡", "興業銀行.興業智能卡", "上海銀行.上海申卡IC",
"招商銀行.招商銀行銀行信用卡", "招商銀行.VISA信用卡", "招商銀行.VISA商務信用卡",
"中信實業銀行.中信國際借記卡", "中信實業銀行.中信國際借記卡", "興業銀行.VISA信用卡",
"中國銀行.長城國際卡(歐元卡)-個人金卡", "工商銀行.牡丹貸記卡", "工商銀行.牡丹貸記卡", "工商銀行.牡丹貸記卡",
"工商銀行.牡丹貸記卡", "建設銀行.VISA準貸記卡", "中國銀行.長城電子借記卡",
"上海浦東發展銀行.浦發銀行VISA年青卡", "工商銀行.牡丹信用卡", "工商銀行.牡丹信用卡", "工商銀行.牡丹貸記卡",
"工商銀行.牡丹貸記卡", "交通銀行.太平洋雙幣貸記卡VISA", "交通銀行.太平洋雙幣貸記卡VISA",
"招商銀行.招商銀行銀行國際卡", "民生銀行.民生國際卡", "民生銀行.民生國際卡", "招商銀行.招商銀行銀行信用卡",
"招商銀行.招商銀行銀行信用卡", "中國光大銀行.陽光白金信用卡", "上海銀行.申卡貸記卡", "興業銀行.VISA商務普卡",
"興業銀行.VISA商務金卡", "中國光大銀行.陽光商旅信用卡", "廣東發展銀行.廣發VISA信用卡",
"中國建設銀行.VISA白金/鉆石信用卡", "中國工商銀行.牡丹歐元卡", "中國工商銀行.牡丹歐元卡",
"中國工商銀行.牡丹歐元卡", "農業銀行.金穗信用卡", "農業銀行.金穗信用卡", "建設銀行.VISA準貸記金卡",
"廣東發展銀行.廣發信用卡", "交通銀行.太平洋信用卡", "廣東發展銀行.廣發信用卡",
"中國銀行.長城國際卡(港幣卡)-個人金卡", "上海浦東發展銀行.上海浦東發展銀行信用卡VISA白金卡",
"常州商業銀行.月季卡", "工商銀行.牡丹萬事達國際借記卡", "中國銀行.中銀萬事達信用卡員工普卡",
"中國銀行.中銀萬事達信用卡個人普卡", "中國銀行.中銀萬事達信用卡員工金卡", "中國銀行.中銀萬事達信用卡個人金卡",
"招商銀行.招商銀行銀行國際卡", "寧波市商業銀行.匯通國際卡", "民生銀行.民生貸記卡",
"中國銀行.長城國際卡(英鎊卡)-個人普卡", "中國銀行.長城國際卡(英鎊卡)-個人金卡", "中信實業銀行.中信貸記卡",
"中國銀行.中銀萬事達信用卡員工白金卡", "中國銀行.中銀萬事達信用卡個人白金卡", "民生銀行.民生貸記卡",
"中信實業銀行.中信貸記卡", "廣東發展銀行.廣發信用卡", "中國銀行.長城人民幣信用卡-個人金卡",
"中國銀行.長城人民幣信用卡-員工金卡", "中國銀行.長城人民幣信用卡-專用卡普卡", "中國銀行.長城人民幣信用卡-員工普卡",
"中國銀行.長城人民幣信用卡-個人普卡", "招商銀行.MASTER信用卡", "招商銀行.MASTER信用金卡",
"農業銀行.金穗貸記卡", "上海銀行.雙幣種申卡貸記卡普通卡", "農業銀行.金穗貸記卡", "中信實業銀行.中信貸記卡",
"上海銀行.雙幣種申卡貸記卡金卡", "廣東發展銀行.廣發萬事達信用卡", "交通銀行.太平洋雙幣貸記卡MasterCard",
"寧波市商業銀行.匯通國際卡", "廣東發展銀行.廣發萬事達信用卡", "交通銀行.太平洋雙幣貸記卡MasterCard",
"中國銀行.長城國際卡(歐元卡)-個人普卡", "興業銀行.萬事達信用卡", "招商銀行.招商銀行銀行國際卡",
"工商銀行.牡丹萬事達白金卡", "興業銀行.萬事達信用卡", "中國工商銀行.牡丹海航信用卡個人金卡",
"建設銀行.樂當傢金卡MASTER", "中國銀行.長城信用卡", "中國銀行.長城信用卡",
"中國工商銀行.牡丹海航信用卡個人普卡", "中國銀行.長城信用卡", "中國銀行.長城信用卡",
"建設銀行.樂當傢銀卡MASTER", "深圳市商業銀行.深圳市商業銀行信用卡", "興業銀行.加菲貓信用卡",
"深圳市商業銀行.深圳市商業銀行信用卡", "廣東發展銀行.廣發萬事達信用卡", "民生銀行.民生貸記卡",
"工商銀行.牡丹萬事達信用卡", "工商銀行.牡丹信用卡", "工商銀行.牡丹信用卡", "工商銀行.牡丹萬事達信用卡",
"建設銀行.MASTER準貸記卡", "建設銀行.龍卡普通卡MASTER", "建設銀行.龍卡國際普通卡MASTER",
"建設銀行.龍卡國際金卡MASTER", "農業銀行.金穗信用卡", "農業銀行.金穗信用卡", "農業銀行.金穗信用卡",
"交通銀行.太平洋信用卡", "中國銀行.長城國際卡(港幣卡)-個人普卡", "中國銀行.長城國際卡(美元卡)-個人普卡",
"中國銀行.長城國際卡(美元卡)-個人金卡", "廣東發展銀行.廣發信用卡", "中國光大銀行.第十八屆世界足球錦標賽紀念卡",
"建設銀行.MASTER準貸記金卡", "招商銀行.萬事達信用卡", "招商銀行.萬事達信用卡", "招商銀行.萬事達信用卡",
"中國銀行.長城國際卡(美元卡)-商務普卡", "中國銀行.長城國際卡(港幣卡)-商務普卡",
"中國銀行.長城人民幣信用卡-單位普卡", "中國銀行.長城萬事達信用卡單位普卡", "工商銀行.國際借記卡",
"廣東發展銀行.廣發信用卡", "建設銀行.樂當傢白金卡MASTER", "民生銀行.民生貸記卡",
"招商銀行.招商銀行銀行信用卡", "招商銀行.招商銀行銀行信用卡", "農業銀行.金穗貸記卡", "中國銀行.長城公務卡",
"廣東發展銀行.廣發萬事達信用卡", "建設銀行.龍卡貸記卡公司卡普通卡MASTER",
"交通銀行.太平洋雙幣貸記卡MasterCard", "中國銀行.長城公務卡", "建設銀行.龍卡信用卡",
"民生銀行.民生貸記卡", "中信實業銀行.中信MASTERCARD人民幣+美金雙幣貸記卡", "工商銀行.牡丹萬事達信用卡",
"農業銀行.金穗貸記卡", "中國銀行.長城國際卡(港幣卡)-商務金卡", "中國銀行.長城國際卡(美元卡)-商務金卡",
"中國銀行.長城人民幣信用卡-單位金卡", "中國銀行.中銀萬事達信用卡單位金卡", "廣東發展銀行.廣發萬事達信用卡",
"建設銀行.龍卡貸記卡公司卡金卡MASTER", "中信實業銀行.中信MASTERCARD人民幣+美金雙幣貸記卡",
"沈陽市商業銀行.玫瑰卡", "深圳農聯社.信通卡", "D.F.S.I(備註1).發現卡", "D.F.S.I.發現卡",
"D.F.S.I.發現卡", "D.F.S.I.發現卡", "D.F.S.I.發現卡", "D.F.S.I.發現卡",
"D.F.S.I.發現卡", "D.F.S.I.發現卡", "D.F.S.I.發現卡", "D.F.S.I.發現卡",
"D.F.S.I.發現卡", "D.F.S.I.發現卡", "D.F.S.I.發現卡", "D.F.S.I.發現卡",
"D.F.S.I.發現卡", "D.F.S.I.發現卡", "D.F.S.I.發現卡", "D.F.S.I.發現卡",
"D.F.S.I.發現卡", "D.F.S.I.發現卡", "D.F.S.I.發現卡", "D.F.S.I.發現卡",
"D.F.S.I.發現卡", "D.F.S.I.發現卡", "D.F.S.I.發現卡", "D.F.S.I.發現卡",
"D.F.S.I.發現卡", "D.F.S.I.發現卡", "D.F.S.I.發現卡", "D.F.S.I.發現卡",
"D.F.S.I.發現卡", "中國銀行.長城電子借記卡", "中國銀行.長城電子借記卡", "交通銀行.太平洋萬事順卡",
"交通銀行.太平洋萬事順卡", "交通銀行.太平洋萬事順卡", "交通銀行.太平洋萬事順卡", "深圳商業銀行.萬事順卡",
"深圳商業銀行.萬事順卡", "北京銀行.京卡", "北京銀行.京卡", "南京市商業銀行.梅花卡", "南京市商業銀行.梅花卡",
"杭州商業銀行.西湖卡", "杭州商業銀行.西湖卡", "廣州市商業銀行.羊城借記卡", "廣州市商業銀行.羊城借記卡",
"蘇州市商業銀行.姑蘇卡", "蘇州市商業銀行.姑蘇卡", "徽商銀行合肥分行.黃山卡", "徽商銀行合肥分行.黃山卡",
"徽商銀行合肥分行.黃山卡", "徽商銀行合肥分行.黃山卡", "徽商銀行合肥分行.黃山卡", "徽商銀行合肥分行.黃山卡",
"紹興商業銀行.蘭花卡", "紹興商業銀行.蘭花卡", "常熟農村商業銀行.粒金卡", "常熟農村商業銀行.粒金卡",
"大連商業銀行.北方明珠卡", "大連商業銀行.北方明珠卡", "河北省農村信用社.信通卡", "韓亞銀行.",
"溫州商業銀行.金鹿卡", "溫州商業銀行.金鹿卡", "阜新市商業銀行.金通卡", "阜新市商業銀行.金通卡",
"福建省農村信用社聯合社.萬通", "廈門市農村信用合作社.萬通卡", "福建省農村信用社聯合社.萬通",
"廈門市農村信用合作社.萬通卡", "深圳農信社.信通卡", "深圳農信社.信通卡", "深圳市農村信用合作社聯合社.信通商務卡",
"深圳市農村信用合作社聯合社.信通商務卡", "淮安市商業銀行.九州借記卡", "淮安市商業銀行.九州借記卡",
"嘉興市商業銀行.南湖借記卡", "嘉興市商業銀行.南湖借記卡", "貴陽市商業銀行.甲秀銀聯借記卡",
"貴陽市商業銀行.甲秀銀聯借記卡", "重慶市商業銀行.長江卡", "重慶市商業銀行.長江卡", "成都商業銀行.錦程卡",
"成都商業銀行.錦程卡", "西安市商業銀行.福瑞卡", "西安市商業銀行.福瑞卡", "徽商銀行蕪湖分行.黃山卡",
"徽商銀行蕪湖分行.黃山卡", "北京農聯社.信通卡", "北京農聯社.信通卡", "蘭州市商業銀行.敦煌國際卡",
"蘭州市商業銀行.敦煌國際卡", "廊坊市商業銀行.銀星卡", "廊坊市商業銀行.銀星卡", "泰隆城市信用社.泰隆卡",
"泰隆城市信用社.泰隆卡", "烏魯木齊市商業銀行.雪蓮借記卡", "烏魯木齊市商業銀行.雪蓮借記卡", "青島商行.金橋卡",
"青島商行.金橋卡", "呼市商業銀行.百靈卡", "呼市商業銀行.百靈卡", "上海銀行.人民幣申卡貸記卡金卡",
"上海銀行.人民幣申卡貸記卡金卡", "上海銀行.人民幣申卡貸記卡普通卡", "上海銀行.人民幣申卡貸記卡普通卡",
"國傢郵政局.綠卡銀聯標準卡", "國傢郵政局.綠卡銀聯標準卡", "國傢郵政局.綠卡銀聯標準卡", "國傢郵政局.綠卡銀聯標準卡",
"成都市商業銀行.錦程卡金卡", "成都市商業銀行.錦程卡金卡", "成都市商業銀行.錦程卡定活一卡通金卡",
"成都市商業銀行.錦程卡定活一卡通金卡", "成都市商業銀行.錦程卡定活一卡通", "成都市商業銀行.錦程卡定活一卡通",
"深圳市商業銀行.深圳市商業銀行信用卡", "深圳市商業銀行.深圳市商業銀行信用卡", "深圳市商業銀行.深圳市商業銀行信用卡",
"深圳市商業銀行.深圳市商業銀行信用卡", "包頭市商業銀行.包頭市商業銀行借記卡", "包頭市商業銀行.包頭市商業銀行借記卡",
"中國建設銀行.龍卡人民幣信用卡", "中國建設銀行.龍卡人民幣信用卡", "中國建設銀行.龍卡人民幣信用金卡",
"中國建設銀行.龍卡人民幣信用金卡", "湖南省農村信用社聯合社.福祥借記卡", "湖南省農村信用社聯合社.福祥借記卡",
"吉林市商業銀行.信用卡", "吉林市商業銀行.信用卡", "吉林市商業銀行.信用卡", "吉林市商業銀行.信用卡",
"福建省農村信用社聯合社.萬通", "福建省農村信用社聯合社.萬通", "國傢郵政局.綠卡銀聯標準卡",
"國傢郵政局.綠卡銀聯標準卡", "國傢郵政局.綠卡銀聯標準卡", "國傢郵政局.綠卡銀聯標準卡", "中國工商銀行.靈通卡",
"中國工商銀行.靈通卡", "中國工商銀行.E時代卡", "中國工商銀行.E時代卡", "中國工商銀行.E時代卡",
"中國工商銀行.E時代卡", "中國工商銀行.理財金卡", "中國工商銀行.理財金卡", "中國工商銀行.準貸記卡",
"中國工商銀行.準貸記卡", "中國工商銀行.準貸記卡", "中國工商銀行.準貸記卡", "中國工商銀行.準貸記卡",
"中國工商銀行.準貸記卡", "中國工商銀行.準貸記卡", "中國工商銀行.準貸記卡", "中國工商銀行.準貸記卡",
"中國工商銀行.準貸記卡", "中國工商銀行.準貸記卡", "中國工商銀行.準貸記卡", "中國工商銀行.準貸記卡",
"中國工商銀行.準貸記卡", "中國工商銀行.準貸記卡", "中國工商銀行.準貸記卡", "中國工商銀行.貸記卡",
"中國工商銀行.貸記卡", "中國工商銀行.貸記卡", "中國工商銀行.貸記卡", "中國工商銀行.貸記卡",
"中國工商銀行.貸記卡", "中國工商銀行.貸記卡", "中國工商銀行.貸記卡",
"交通銀行股份有限公司太平洋雙幣信用卡中心.太平洋人民幣貸記卡", "交行太平洋卡中心.太平洋人民幣貸記卡",
"交通銀行股份有限公司太平洋雙幣信用卡中心.太平洋人民幣貸記卡", "交行太平洋卡中心.太平洋人民幣貸記卡",
"交通銀行股份有限公司太平洋雙幣信用卡中心.太平洋人民幣貸記卡", "交行太平洋卡中心.太平洋人民幣貸記卡",
"交通銀行股份有限公司太平洋雙幣信用卡中心.太平洋人民幣貸記卡", "交行太平洋卡中心.太平洋人民幣貸記卡",
"交通銀行.太平洋人民幣準貸記卡", "交通銀行.太平洋人民幣準貸記卡", "交通銀行.太平洋人民幣借記卡",
"交通銀行.太平洋人民幣借記卡", "交通銀行.太平洋人民幣借記卡", "交通銀行.太平洋人民幣借記卡",
"交通銀行.太平洋人民幣借記卡", "交通銀行.太平洋人民幣借記卡", "交通銀行.太平洋人民幣借記卡",
"交通銀行.太平洋人民幣借記卡", "建設銀行.622280銀聯儲蓄卡", "建設銀行.622280銀聯儲蓄卡",
"柳州市商業銀行.龍城卡", "柳州市商業銀行.龍城卡", "柳州市商業銀行.龍城卡", "柳州市商業銀行.龍城卡",
"湖州市商業銀行.百合卡", "湖州市商業銀行.百合卡", "佛山市禪城區農村信用聯社.信通卡",
"佛山市禪城區農村信用聯社.信通卡", "南京市商業銀行.梅花貸記卡", "南京市商業銀行.梅花貸記卡",
"南京市商業銀行.梅花借記卡", "南京市商業銀行.梅花借記卡", "九江市商業銀行.廬山卡", "九江市商業銀行.廬山卡",
"昆明商業銀行.春城卡", "昆明商業銀行.春城卡", "西寧市商業銀行.三江銀行卡", "西寧市商業銀行.三江銀行卡",
"淄博市商業銀行.金達借記卡", "淄博市商業銀行.金達借記卡", "徐州市郊農村信用合作聯社.信通卡",
"徐州市郊農村信用合作聯社.信通卡", "寧波市商業銀行.匯通卡", "寧波市商業銀行.匯通卡", "寧波市商業銀行.匯通卡",
"寧波市商業銀行.匯通卡", "山東農村信用聯合社.信通卡", "山東農村信用聯合社.信通卡", "臺州市商業銀行.大唐貸記卡",
"臺州市商業銀行.大唐貸記卡", "順德農信社.恒通卡", "順德農信社.恒通卡", "常熟農村商業銀行.粒金借記卡",
"常熟農村商業銀行.粒金借記卡", "江蘇農信.圓鼎卡", "江蘇農信.圓鼎卡", "武漢市商業銀行.九通卡",
"武漢市商業銀行.九通卡", "徽商銀行馬鞍山分行.黃山卡", "徽商銀行馬鞍山分行.黃山卡", "東莞農村信用合作社.信通卡",
"東莞農村信用合作社.信通卡", "天津市農村信用社.信通借記卡", "天津市農村信用社.信通借記卡", "天津市商業銀行.津卡",
"天津市商業銀行.津卡", "張傢港市農村商業銀行.一卡通", "張傢港市農村商業銀行.一卡通", "東莞市商業銀行.萬順通卡",
"東莞市商業銀行.萬順通卡", "南寧市商業銀行.桂花卡", "南寧市商業銀行.桂花卡", "包頭市商業銀行.雄鷹卡",
"包頭市商業銀行.雄鷹卡", "連雲港市商業銀行.金猴神通借記卡", "連雲港市商業銀行.金猴神通借記卡",
"焦作市商業銀行.月季借記卡", "焦作市商業銀行.月季借記卡", "鄞州農村合作銀行.蜜蜂借記卡",
"鄞州農村合作銀行.蜜蜂借記卡", "徽商銀行淮北分行.黃山卡", "徽商銀行淮北分行.黃山卡", "江陰農村商業銀行.合作借記卡",
"江陰農村商業銀行.合作借記卡", "攀枝花市商業銀行.攀枝花卡", "攀枝花市商業銀行.攀枝花卡",
"佛山市三水區農村信用合作社.信通卡", "佛山市三水區農村信用合作社.信通卡", "成都農信社.天府借記卡",
"成都農信社.天府借記卡", "中國銀行.人民幣信用卡金卡", "中國銀行.人民幣信用卡金卡", "中國銀行.人民幣信用卡普通卡",
"中國銀行.人民幣信用卡普通卡", "中國銀行.中銀卡", "中國銀行.中銀卡", "南洋商業銀行.人民幣信用卡金卡",
"南洋商業銀行.人民幣信用卡金卡", "南洋商業銀行.人民幣信用卡普通卡", "南洋商業銀行.人民幣信用卡普通卡",
"南洋商業銀行.中銀卡", "南洋商業銀行.中銀卡", "集友銀行.人民幣信用卡金卡", "集友銀行.人民幣信用卡金卡",
"集友銀行.人民幣信用卡普通卡", "集友銀行.人民幣信用卡普通卡", "集友銀行.中銀卡", "集友銀行.中銀卡",
"滄州農信社.信通卡", "滄州農信社.信通卡", "臨沂市商業銀行.沂蒙卡", "臨沂市商業銀行.沂蒙卡",
"香港上海匯豐銀行有限公司.人民幣卡", "香港上海匯豐銀行有限公司.人民幣卡", "香港上海匯豐銀行有限公司.人民幣金卡",
"香港上海匯豐銀行有限公司.人民幣金卡", "中山市農村信用合作社.信通卡", "中山市農村信用合作社.信通卡",
"珠海市商業銀行.萬事順卡", "珠海市商業銀行.萬事順卡", "東亞銀行有限公司.電子網絡人民幣卡",
"東亞銀行有限公司.電子網絡人民幣卡", "徽商銀行安慶分行.黃山卡", "徽商銀行安慶分行.黃山卡",
"綿陽市商業銀行.科技城卡", "綿陽市商業銀行.科技城卡", "長沙市商業銀行.芙蓉卡", "長沙市商業銀行.芙蓉卡",
"昆明市農村信用聯社.金碧一卡通", "昆明市農村信用聯社.金碧一卡通", "泉州市商業銀行.海峽銀聯卡",
"泉州市商業銀行.海峽銀聯卡", "花旗銀行有限公司.花旗人民幣信用卡", "花旗銀行有限公司.花旗人民幣信用卡",
"大新銀行有限公司.大新人民幣信用卡普通卡", "大新銀行有限公司.大新人民幣信用卡普通卡", "大新銀行有限公司.人民幣借記卡",
"大新銀行有限公司.人民幣借記卡", "恒生銀行有限公司.恒生人民幣信用卡", "恒生銀行有限公司.恒生人民幣信用卡",
"恒生銀行有限公司.恒生人民幣金卡", "恒生銀行有限公司.恒生人民幣金卡", "恒生銀行有限公司.恒生人民幣白金卡",
"恒生銀行有限公司.恒生人民幣白金卡", "濟南市商業銀行.齊魯卡", "濟南市商業銀行.齊魯卡", "美國銀行.人民幣卡",
"美國銀行.人民幣卡", "大連市商業銀行.大連市商業銀行貸記卡", "大連市商業銀行.大連市商業銀行貸記卡",
"恒豐銀行.九州借記卡", "恒豐銀行.九州借記卡", "大連市商業銀行.大連市商業銀行貸記卡",
"大連市商業銀行.大連市商業銀行貸記卡", "上海商業銀行.人民幣信用卡", "上海商業銀行.人民幣信用卡",
"永隆銀行有限公司.永隆人民幣信用卡", "永隆銀行有限公司.永隆人民幣信用卡", "福州市商業銀行.榕城卡",
"福州市商業銀行.榕城卡", "寧波鄞州農村合作銀行.蜜蜂貸記卡", "寧波鄞州農村合作銀行.蜜蜂貸記卡",
"濰坊商業銀行.鳶都卡", "濰坊商業銀行.鳶都卡", "瀘州市商業銀行.酒城卡", "瀘州市商業銀行.酒城卡",
"廈門市商業銀行.銀鷺借記卡", "廈門市商業銀行.銀鷺借記卡", "鎮江市商業銀行.金山靈通卡", "鎮江市商業銀行.金山靈通卡",
"大同市商業銀行.雲岡卡", "大同市商業銀行.雲岡卡", "宜昌市商業銀行.三峽卡", "宜昌市商業銀行.三峽卡",
"宜昌市商業銀行.信用卡", "宜昌市商業銀行.信用卡", "葫蘆島市商業銀行.一通卡", "遼陽市商業銀行.新興卡",
"遼陽市商業銀行.新興卡", "營口市商業銀行.遼河一卡通", "營口市商業銀行.遼河一卡通",
"香港上海匯豐銀行有限公司.ATM Card", "香港上海匯豐銀行有限公司.ATM Card",
"香港上海匯豐銀行有限公司.ATM Card", "香港上海匯豐銀行有限公司.ATM Card", "威海市商業銀行.通達卡",
"威海市商業銀行.通達卡", "湖北農信社.信通卡", "湖北農信社.信通卡", "鞍山市商業銀行.千山卡",
"鞍山市商業銀行.千山卡", "丹東商行.銀杏卡", "丹東商行.銀杏卡", "南通市商業銀行.金橋卡",
"南通市商業銀行.金橋卡", "洛陽市商業銀行.都市一卡通", "洛陽市商業銀行.都市一卡通", "鄭州商業銀行.世紀一卡通",
"鄭州商業銀行.世紀一卡通", "揚州市商業銀行.綠揚卡", "揚州市商業銀行.綠揚卡", "永隆銀行有限公司.永隆人民幣信用卡",
"永隆銀行有限公司.永隆人民幣信用卡", "哈爾濱市商業銀行.丁香借記卡", "哈爾濱市商業銀行.丁香借記卡",
"天津市商業銀行.津卡貸記卡", "天津市商業銀行.津卡貸記卡", "臺州市商業銀行.大唐卡", "臺州市商業銀行.大唐卡",
"銀川市商業銀行.如意卡", "銀川市商業銀行.如意卡", "銀川市商業銀行.如意借記卡", "銀川市商業銀行.如意借記卡",
"大西洋銀行股份有限公司.澳門幣卡", "大西洋銀行股份有限公司.澳門幣卡", "澳門國際銀行.人民幣卡",
"澳門國際銀行.人民幣卡", "澳門國際銀行.港幣卡", "澳門國際銀行.港幣卡", "澳門國際銀行.澳門幣卡",
"澳門國際銀行.澳門幣卡", "廣州農村信用合作社聯合社.麒麟儲蓄卡", "廣州農村信用合作社.麒麟儲蓄卡",
"吉林市商業銀行.霧凇卡", "吉林市商業銀行.霧凇卡", "三門峽市城市信用社.天鵝卡", "三門峽市城市信用社.天鵝卡",
"撫順市商業銀行.綠葉卡", "撫順市商業銀行.綠葉卡", "昆山農村信用合作社聯合社.江通卡",
"昆山農村信用合作社聯合社.江通卡", "常州商業銀行.月季卡", "常州商業銀行.月季卡", "湛江市商業銀行.南珠卡",
"湛江市商業銀行.南珠卡", "金華市商業銀行.雙龍借記卡", "金華市商業銀行.雙龍借記卡", "金華市商業銀行.雙龍貸記卡",
"金華市商業銀行.雙龍貸記卡", "大新銀行有限公司.大新人民幣信用卡金卡", "大新銀行有限公司.大新人民幣信用卡金卡",
"江蘇農信社.圓鼎卡", "江蘇農信社.圓鼎卡", "中信嘉華銀行有限公司.人民幣信用卡金卡",
"中信嘉華銀行有限公司.人民幣信用卡金卡", "中信嘉華銀行有限公司.人民幣信用卡普通卡",
"中信嘉華銀行有限公司.人民幣信用卡普通卡", "中信嘉華銀行有限公司.人民幣借記卡", "中信嘉華銀行有限公司.人民幣借記卡",
"常熟市農村商業銀行.粒金貸記卡", "常熟市農村商業銀行.粒金貸記卡", "廖創興銀行有限公司.港幣借記卡",
"廖創興銀行有限公司.港幣借記卡", "沈陽市商業銀行.玫瑰卡", "沈陽市商業銀行.玫瑰卡", "廣州市商業銀行.羊城借記卡",
"廣州市商業銀行.羊城借記卡", "上海銀行.申卡", "上海銀行.申卡", "江門市新會農信社.信通卡",
"江門市新會農信社.信通卡", "東亞銀行有限公司.人民幣信用卡", "東亞銀行有限公司.人民幣信用卡",
"東亞銀行有限公司.人民幣信用卡金卡", "東亞銀行有限公司.人民幣信用卡金卡", "烏魯木齊市商業銀行.雪蓮貸記卡",
"烏魯木齊市商業銀行.雪蓮貸記卡", "高要市農村信用聯社.信通卡", "高要市農村信用聯社.信通卡",
"上海市農村信用合作社聯合社.如意卡", "上海市農村信用合作社聯社.如意卡", "江陰市農村商業銀行.合作貸記卡",
"江陰市農村商業銀行.合作貸記卡", "無錫市商業銀行.太湖金保卡", "無錫市商業銀行.太湖金保卡", "紹興市商業銀行.蘭花卡",
"紹興市商業銀行.蘭花卡", "星展銀行.銀聯人民幣銀行卡", "星展銀行.銀聯人民幣銀行卡", "星展銀行.銀聯人民幣銀行卡",
"星展銀行.銀聯人民幣銀行卡", "吳江農村商業銀行.垂虹卡", "吳江農村商業銀行.垂虹卡", "大新銀行有限公司.借記卡",
"大新銀行有限公司.借記卡", "星展銀行.銀聯人民幣銀行卡", "星展銀行.銀聯人民幣銀行卡", "星展銀行.銀聯人民幣銀行卡",
"星展銀行.銀聯人民幣銀行卡", "星展銀行.銀聯銀行卡", "星展銀行.銀聯港幣銀行卡", "星展銀行.銀聯港幣銀行卡",
"星展銀行.銀聯銀行卡", "星展銀行.銀聯銀行卡", "星展銀行.銀聯港幣銀行卡", "星展銀行.銀聯港幣銀行卡",
"星展銀行.銀聯銀行卡", "AEON信貸財務.AEON JUSCO銀聯卡", "AEON信貸財務.AEON JUSCO銀聯卡",
"Travelex.Travelex港幣卡", "Travelex.Travelex港幣卡",
"Travelex.Travelex美元卡", "Travelex.Travelex美元卡", "石傢莊市商業銀行.如意借記卡",
"石傢莊市商業銀行.如意借記卡", "石傢莊市商業銀行.如意借記卡", "石傢莊市商業銀行.如意借記卡",
"上海浦東發展銀行.東方卡", "上海浦東發展銀行.東方卡", "陜西省農村信用社聯合社.陜西信合富泰卡",
"陜西省農村信用社聯合社.陜西信合富泰卡", "高要市農村信用合作社聯合社.信通白金卡", "高要市農村信用合作社聯社.信通白金卡",
"高要市農村信用合作社聯合社.信通金卡", "高要市農村信用合作社聯社.信通金卡", "上海浦東發展銀行.東方-輕松理財卡白金卡",
"上海浦東發展銀行.東方-輕松理財卡白金卡", "上海浦東發展銀行.東方-輕松理財卡普卡",
"上海浦東發展銀行.東方-輕松理財卡普卡", "上海浦東發展銀行.東方-輕松理財卡鉆石卡",
"上海浦東發展銀行.東方-輕松理財卡鉆石卡", "上海浦東發展銀行.東方-新標準準貸記卡",
"上海浦東發展銀行.東方-新標準準貸記卡", "上海浦東發展銀行.東方卡", "上海浦東發展銀行.東方卡",
"上海浦東發展銀行.東方卡", "上海浦東發展銀行.東方卡", "上海浦東發展銀行.東方卡", "上海浦東發展銀行.東方卡",
"深圳發展銀行.人民幣信用卡金卡", "深圳發展銀行.人民幣信用卡金卡", "深圳發展銀行.人民幣信用卡普卡",
"深圳發展銀行.人民幣信用卡普卡", "深圳發展銀行.發展卡", "深圳發展銀行.發展卡", "大豐銀行有限公司.人民幣借記卡",
"大豐銀行有限公司.人民幣借記卡", "大豐銀行有限公司.港幣借記卡", "大豐銀行有限公司.港幣借記卡",
"大豐銀行有限公司.澳門幣借記卡", "大豐銀行有限公司.澳門幣借記卡",
"哈薩克斯坦國民儲蓄銀行.Halykbank Classic", "哈薩克斯坦國民儲蓄銀行.Halykbank Classic",
"哈薩克斯坦國民儲蓄銀行.Halykbank Golden", "哈薩克斯坦國民儲蓄銀行.Halykbank Golden",
"德陽市商業銀行.錦程卡定活一卡通白金卡", "德陽市商業銀行.錦程卡定活一卡通白金卡", "德陽市商業銀行.錦程卡定活一卡通金卡",
"德陽市商業銀行.錦程卡定活一卡通金卡", "德陽市商業銀行.錦程卡定活一卡通", "德陽市商業銀行.錦程卡定活一卡通",
"招商銀行.招商銀行信用卡", "招商銀行銀行.招商銀行銀行信用卡", "招商銀行.招商銀行信用卡",
"招商銀行銀行.招商銀行銀行信用卡", "招商銀行.招商銀行信用卡", "招商銀行銀行.招商銀行銀行信用卡",
"招商銀行.招商銀行信用卡", "招商銀行銀行.招商銀行銀行信用卡", "招商銀行.招商銀行信用卡",
"招商銀行銀行.招商銀行銀行信用卡", "招商銀行.一卡通", "招商銀行銀行.一卡通", "招商銀行.招商銀行信用卡",
"招商銀行銀行.招商銀行銀行信用卡", "招商銀行.招商銀行信用卡", "招商銀行銀行.招商銀行銀行信用卡", "招商銀行.一卡通",
"招商銀行銀行.一卡通", "招商銀行.公司卡", "招商銀行銀行.公司卡", "民生銀行.民生信用卡", "民生銀行.民生信用卡",
"民生銀行.民生信用卡", "民生銀行.民生信用卡", "中國民生銀行.民生銀聯白金信用卡", "中國民生銀行.民生銀聯白金信用卡",
"中國民生銀行.民生銀聯商務信用卡", "中國民生銀行.民生銀聯商務信用卡", "民生銀行.民生借記卡", "民生銀行.民生借記卡",
"中國民生銀行.民生借記卡", "中國民生銀行.民生借記卡", "中國民生銀行.民生借記卡", "中國民生銀行.民生借記卡",
"中國民生銀行.民生借記卡", "中國民生銀行.民生借記卡", "華夏銀行.華夏卡", "華夏銀行.華夏卡",
"華夏銀行.華夏至尊金卡", "華夏銀行.華夏至尊金卡", "華夏銀行.華夏麗人卡", "華夏銀行.華夏麗人卡",
"華夏銀行.華夏萬通卡", "華夏銀行.華夏萬通卡", "中國光大銀行.炎黃卡普卡", "中國光大銀行.炎黃卡普卡",
"中國光大銀行.炎黃卡白金卡", "中國光大銀行.炎黃卡白金卡", "中國光大銀行.炎黃卡金卡", "中國光大銀行.炎黃卡金卡",
"光大銀行.陽光卡", "光大銀行.陽光卡", "中信實業銀行信用卡中心.中信銀聯標準貸記卡",
"中信實業銀行信用卡中心.中信銀聯標準貸記卡", "中信實業銀行信用卡中心.中信銀聯標準貸記卡",
"中信實業銀行信用卡中心.中信銀聯標準貸記卡", "中信實業銀行信用卡中心.中信銀聯標準貸記卡",
"中信實業銀行信用卡中心.中信銀聯標準貸記卡", "江西省農村信用社聯合社.百福卡", "江西省農村信用社聯合社.百福卡",
"江西省農村信用社聯合社.百福卡", "江西省農村信用社聯合社.百福卡", "渤海銀行.渤海銀行公司借記卡",
"渤海銀行.渤海銀行公司借記卡", "中信實業銀行信用卡中心.中信銀聯標準貸記卡", "中信實業銀行信用卡中心.中信銀聯標準貸記卡",
"中信實業銀行信用卡中心.中信銀聯標準貸記卡", "中信實業銀行信用卡中心.中信銀聯標準貸記卡", "中信實業銀行.中信借記卡",
"中信實業銀行.中信借記卡", "中信實業銀行.中信借記卡", "中信實業銀行.中信借記卡", "中信實業銀行.中信貴賓卡",
"中信實業銀行.中信貴賓卡", "中信銀行.中信理財寶金卡", "中信銀行.中信理財寶金卡", "中信銀行.中信理財寶白金卡",
"中信銀行.中信理財寶白金卡", "建設銀行.龍卡儲蓄卡", "中國建設銀行.龍卡儲蓄卡", "中國建設銀行.龍卡準貸記卡",
"中國建設銀行.龍卡準貸記卡", "中國建設銀行.龍卡準貸記卡金卡", "中國建設銀行.龍卡準貸記卡金卡",
"中國銀行澳門分行.人民幣信用卡", "中國銀行澳門分行.人民幣信用卡", "中國銀行澳門分行.人民幣信用卡",
"中國銀行澳門分行.人民幣信用卡", "中國銀行.長城人民幣信用卡", "中國銀行.長城人民幣信用卡-個人普卡",
"中國銀行.長城人民幣信用卡", "中國銀行.長城人民幣信用卡-個人金卡", "中國銀行.長城人民幣信用卡-專用卡普卡",
"中國銀行.長城人民幣信用卡", "中國銀行.長城人民幣信用卡-員工金卡", "中國銀行.長城人民幣信用卡",
"中國銀行.長城人民幣信用卡-員工金卡", "中國銀行.長城人民幣信用卡", "中國銀行.長城人民幣信用卡-員工金卡",
"中國銀行.長城人民幣信用卡", "中國銀行.長城人民幣信用卡-單位普卡", "中國銀行.長城信用卡",
"中國銀行.長城人民幣信用卡-單位金卡", "中國銀行.銀聯單幣貸記卡", "中國銀行.銀聯單幣貸記卡", "中國銀行.長城信用卡",
"中國銀行.長城信用卡", "中國銀行.長城信用卡", "中國銀行.長城信用卡", "中國銀行.長城信用卡",
"中國銀行.長城信用卡", "中國銀行澳門分行.中銀卡", "中國銀行澳門分行.中銀卡", "曲靖市商業銀行.珠江源卡",
"曲靖市商業銀行.珠江源卡", "農業銀行.金穗校園卡", "農業銀行.金穗校園卡", "農業銀行.金穗星座卡",
"農業銀行.金穗星座卡", "農業銀行.金穗社保卡", "農業銀行.金穗社保卡", "農業銀行.金穗旅遊卡",
"農業銀行.金穗旅遊卡", "農業銀行.金穗青年卡", "農業銀行.金穗青年卡", "農業銀行.復合介質金穗通寶卡",
"農業銀行.復合介質金穗通寶卡", "農業銀行.金穗海通卡", "農業銀行.金穗貸記卡", "農業銀行.金穗貸記卡",
"農業銀行.金穗貸記卡", "農業銀行.金穗貸記卡", "農業銀行.金穗通寶卡(暫未使用)", "農業銀行.金穗通寶卡",
"農業銀行.金穗惠農卡", "農業銀行.金穗通寶卡(暫未使用)", "農業銀行.金穗通寶貴賓卡(銀)",
"農業銀行.金穗通寶卡(暫未使用)", "農業銀行.金穗通寶卡", "農業銀行.金穗通寶貴賓卡(金)", "農業銀行.金穗通寶卡",
"農業銀行.金穗通寶貴賓卡(白金)", "中國農業銀行.金穗通寶卡", "農業銀行.金穗通寶卡(單位卡)",
"農業銀行.金穗通寶卡", "農業銀行.金穗通寶卡(個人普卡)", "農業銀行.金穗通寶卡", "農業銀行.金穗通寶貴賓卡(鉆石)",
"江蘇東吳農村商業銀行.新蘇卡", "江蘇東吳農村商業銀行.新蘇卡", "桂林市商業銀行.漓江卡", "桂林市商業銀行.漓江卡",
"日照市商業銀行.黃海卡", "日照市商業銀行.黃海卡", "浙江省農村信用社聯合社.豐收卡", "浙江省農村信用社聯社.豐收卡",
"珠海農村信用合作社聯社.信通卡", "珠海農村信用合作聯社.信通卡", "大慶市商業銀行.玉兔卡", "大慶市商業銀行.玉兔卡",
"澳門永亨銀行股份有限公司.人民幣卡", "澳門永亨銀行股份有限公司.人民幣卡", "萊蕪市商業銀行.金鳳卡",
"萊蕪市商業銀行.金鳳卡", "長春市商業銀行.君子蘭一卡通", "長春市商業銀行.君子蘭一卡通", "徐州市商業銀行.彭城借記卡",
"徐州市商業銀行.彭城借記卡", "重慶市農村信用社聯合社.信合平安卡", "重慶市農村信用社聯合社.信合平安卡",
"太倉農村商業銀行.鄭和卡", "太倉農村商業銀行.鄭和卡", "靖江市長江城市信用社.長江卡", "靖江市長江城市信用社.長江卡",
"永亨銀行.永亨尊貴理財卡", "永亨銀行.永亨尊貴理財卡", "徽商銀行.黃山卡", "徽商銀行.黃山卡",
"杭州市商業銀行.西湖卡", "杭州市商業銀行.西湖卡", "徽商銀行.黃山卡", "徽商銀行.黃山卡",
"柳州市商業銀行.龍城卡", "柳州市商業銀行.龍城卡", "柳州市商業銀行.龍城卡", "柳州市商業銀行.龍城卡",
"堯都區農村信用合作社聯社.天河卡", "堯都區農村信用合作社聯社.天河卡", "渤海銀行.渤海銀行借記卡",
"渤海銀行.渤海銀行借記卡", "重慶市農村信用社聯合社.信合希望卡", "重慶市農村信用社聯合社.信合希望卡",
"煙臺市商業銀行.金通卡", "煙臺市商業銀行.金通卡", "武進農村商業銀行.陽湖卡", "武進農村商業銀行.陽湖卡",
"上海銀行.申卡借記卡", "上海銀行.申卡借記卡", "貴州省農村信用社聯合社.信合卡", "貴州省農村信用社聯合社.信合卡",
"江蘇錫州農村商業銀行.金阿福", "江蘇錫州農村商業銀行.金阿福", "中外合資.南充市商業銀行.熊貓團團卡",
"中外合資.南充市商業銀行.熊貓團團卡", "長沙市商業銀行.芙蓉貸記卡", "長沙市商業銀行.芙蓉貸記卡",
"長沙市商業銀行.芙蓉貸記卡", "長沙市商業銀行.芙蓉貸記卡", "興業銀行.銀聯信用卡", "興業銀行.銀聯信用卡",
"興業銀行.興業自然人生理財卡", "興業銀行.興業自然人生理財卡", "興業銀行.萬能卡", "興業銀行.萬能卡",
"石嘴山城市信用社.麒麟卡", "張傢口市商業銀行.好運卡", "交通銀行.太平洋卡", "中國工商銀行.公務卡",
"中國建設銀行.公務卡", "大慶市商業銀行.公務卡", "Discover Financial Services,Inc.發現卡",
".發現卡", "Discover Financial Services,Inc.發現卡", ".發現卡",
"Discover Financial Services,Inc.發現卡", ".發現卡",
"Discover Financial Services,Inc.發現卡", ".發現卡", "上海銀行.上海明珠卡",
"上海銀行.上海明珠卡", "泉州市商業銀行.海峽儲蓄卡", "泉州市商業銀行.海峽儲蓄卡", "廣東發展銀行.廣發信用卡",
"廣東發展銀行.廣發VISA信用卡", "廣東發展銀行.廣發理財通", "廣東發展銀行.廣發VISA信用卡",
"廣東發展銀行.廣發理財通", "廣東發展銀行.廣發信用卡", "招商.招行一卡通", "招商.招行一卡通",
"招商銀行.招商銀行銀行一卡通", "招商銀行.招商銀行銀行一卡通", "長沙市商業銀行.芙蓉卡", "長沙市商業銀行.芙蓉卡",
"南通商業銀行.金橋卡", "南通商業銀行.金橋卡", "浦東發展銀行.東方卡", "浦東發展銀行.東方卡",
"浦東發展銀行.東方卡", "浦東發展銀行.東方卡", "浦東發展銀行.東方卡", "浦東發展銀行.東方卡",
"浦東發展銀行.東方卡", "浦東發展銀行.東方卡", "浦東發展銀行.東方卡", "浦東發展銀行.東方卡",
"浦東發展銀行.東方卡", "浦東發展銀行.東方卡", "浦東發展銀行.東方卡", "浦東發展銀行.東方卡",
"浦東發展銀行.東方卡", "浦東發展銀行.東方卡", "浦東發展銀行.東方卡", "浦東發展銀行.東方卡",
"浦東發展銀行.東方卡", "浦東發展銀行.東方卡", "浦東發展銀行.東方卡", "浦東發展銀行.東方卡",
"浦東發展銀行.東方卡", "浦東發展銀行.東方卡", "浦東發展銀行.東方卡", "浦東發展銀行.東方卡",
"貴陽市商業銀行.甲秀卡", "貴陽市商業銀行.甲秀卡", "鄭州市商業銀行.世紀一卡通", "工商銀行.牡丹銀聯靈通卡-個人普卡",
"工商銀行.牡丹銀聯靈通卡-個人普卡", "工商銀行.牡丹銀聯靈通卡-個人金卡", "工商銀行.牡丹銀聯理財金卡",
"上海浦東發展銀行.東方卡", "深圳發展銀行.發展卡",};

}

0 個評論

要回覆文章請先登錄註冊